JHRF som remissinstans

Järnvägshistoriska Riksförbundet är en viktig remissinstans för att bevaka museiföreningarnas frågor i nya och ändrade regler inom spårtrafikområdet. Det gäller inte minst den sammanblandning som förekommer av begreppen "museijärnväg" och "museiförening" där det senare syftar till alla föreningar som bedriver verksamhet med museitåg, inte bara på egen bana.

JHRF bevakar också medlemmarnas intressen i frågor om ny teknik och regelverk, t.ex. ERTMS, TSD (EU) och nationella järnvägsregler.

Samtliga remissvar som lämnats av JHRF sedan 2010 går att läsa genom att klicka på respektive titel nedan. Äldre remissvar kan medlemmar ta del av genom att kontakta diariet, se kontaktsidan för adress.

Remiss Titel Datum
TRV rapport 2017:165 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-10-24
TSF 2017-36 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter 2017-10-06
TSF 2017-140 förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:8) om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbete på spåren 2017-09-15
TSF 2017-9 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid järnväg samt vid tunnelbana och spårväg 2017-04-06
TSF 2014-247 Föreskrifter om namn på trafikplats 2016-10-04
TSF 2016-59 Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsen verksamhet 2016-09-14
TSF 2016-110 Förslag till upphävande av föreskrifter om TSD Trafikstyrning och signalering 2016-08-27
TRV 2016/55481 Ny regel i TTJ - Egenskydd vid kontroll av tåg 2016-08-08
Ku2016/00504/D Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) 2016-06-08
TSF 2015-121 Föreskrifter om järnvägsverksamhet 2016-04-06
SOU 2015:89 Ny museipolitik 2016-03-16
Ku2015/02403/KL Riksantikvarieämbetets rapport om Översyn av regelverket om kulturföremål 2016-02-26
SOU 2015:42 Koll på anläggningen 2015-08-15
TSF 2014-282 Transportstyrelsens Förslag till föreskrifter on avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2015-08-08
TRAV T16 1.0 Mallar för trafikeringsavtal avseende tågplan 2016. 2015-07-21
Ku2014/591/KA Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde. 2015-05-28
TSF 2014-281 Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildning m m 2015-04-14
TSF 2014-263 Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 201:135) TSD Trafikstyrning och signalering 2015-04-07
TSF 2014-247 Föreskrifter om namn på trafikplats 2015-04-03
TSF 2014-353 Föreskrifter om bedrivande av tågtrafik 2015-03-27
TSF 2014-26 Föreskrifter om järnvägsverksamhet 2015-03-09
TRV 2014/75917 Rätt funktion på rätt plats 2014-11-27
Ds 2014:21 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde 2014-09-26
TRV 2014/38794 Mallar för Trafikeringsavtal avseende tågplan 2015 2014-06-08
TSF 2014-45 Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2014-05-22
TSF 2013-84 Förslag till upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter JvSFS 2007:7 och införande av nya föreskrifter om registrering och märkning av fordon 2014-03-11
SOU 2013:83 Utredningen om järnvägens organisations delbetäkande "En enkel till framtiden?" 2014-01-22
Ku2013/1814/KA Riksantikvarieämbetets förslag om förordning om statsbidrag till ideella organisationer på kulturmiljöområdet 2013-11-13
TSF 2013-66 Transportstyrelsens förslag om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2013-05-20
N2013/1368/TE Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet 2013-04-29
TRV 2012-187263 Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige 2013-03-14
N2012/1180/TE Transportstyrelsens redovisning gällande små och medelstora företag samt företag som förvaltar kulturhistoriska värden 2012-06-12
  Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter 2011-03-08
TSG 2010-592 Avgiftsfinansiering 2010-10-01
top
"; "; "; ";